Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntơưv chos txir lưs suôr

05/03/2020 10:24 G3T+7

Txix shông 2015, chuôz zis tix lâul Ngô Văn Trường nhoz jos 6, xar Thuận Hà (Ðăk Song) uô mô hinhx chos txir lưs suôr đrul chor angr đangr muôx 1 ha.

Chia bov đamv nôngz tsi muôx moz, tix lâul Trường chênhr phangx has tsuô đơn vis pangz nôngz txir lưs suôr Rita ntơưv Đà Lạt zuôr nôngz. Zos cir thuôx chos, tu huv, cênhz điêux ciêns đêx angr, phuôz chuô huv mas vangx txir lưs suôr ntơưv chuôz zis tix lâul hluz jông, txi ntâu.

Đrul grê muôs nhis hnuôr txix 8.000-10.000 nhiax/kg, iz shông 1 sox txir lưs suôr sâu lo txix 30-40 chơưx nhiax. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx 300 chơưx nhiax/shông.

Zos zov chênhr nôngz, cir thuôx tu mas vangx txir lưs suôr ntơưv tix lâul Trường chuôz zis hlu njuôz jông

Txir lưs suôr zos kôngz lur nôngz nhôngl, chos muôx 2,5 hli mas lo đê txir

Txir lưs suôr lo tix lâul Trường xair uô ntêx muôs

Y Krăk

590
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.