Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo yangx 50 chơưx nhiax iz hli ntơưv chos suôz

17/01/2019 15:13 G1T+7

Uô kangz cơưv shuv haz chos siv ntâu mô hinhx, pâuz tâu phuôz chuô, đêx angr ntơưv Đăk R’moan huv mas tix lâus Nguênr Tiênr Dungr nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz xair mô hinhx chos suôz zuôr blôngx phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.

Suôz lo tix lâul Dungr chos hur tsêr ntâuz haz tsêr ar

Trơưs tix lâul Dungr suô muôx ntâu kror jông xưs li zôngx ziv chos, tsi muỗ moz ntâu, tsi pôngz ntâu côngs tu, tsi phux thuôx hnôngz nhôngl, tsi ap lưx hnôngz nhôngl đê blôngx viv đê nzur lis tưz tâu, grê truôx… Nhis hnuôr tix lâul tưz krêz đangr angr chos suôz ndê  4.500 m2. Đrul thix trươngx zos chor caz đâux môir nhoz Hax Nôis, đrôngl Hôx Chir Minh, iz hli tix lâul muôs chik suôz đrukl grê fênhx đrăngz 2.000 nhiax/blôngx, sâu lo txix 50 – 60 chơưx nhiax/hli.

Tix lâul Dungr txar chik suôz chia muôs tsuô nênhs uô luôv

Mẫn Doanh

893
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.