Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo yangx 250 chơưx nhiax iz shông ntơưv mô hinhx ntâu zangv ntông

07/09/2017 09:55 G9T+7

Sâuv chor angr 2,3ha, tix lâul Đamx Tiênr Thanhz (zus shông 1990), hair nênhs Cao Lan, nhoz jos Đăk Lang, xar Quangv Khê (Đăk GLong) cxiv tsang tsuô zus tsêr mô hinhx cinh têr ntâu zangv ntông chia sâu lo cxangz nhiax cxas.

Tsưr ziv tix lâul Thanhx uô zos chos sơư phưx txoz hur cax phê haz chos txir lưs mangz đuô kror. Nhis nuôr, đrul yangx 1 ha angr tangz tov lo sâu haz yangx 100 tsoz phưx txoz, đrul sâu ntơưv 1 ha txir lưs mangz, fênhx đrăngz iz shông sâu lo, uô kangz yưx chi phir tix lâul Thanhx sâu lo yangx 250 chơưx nhiax.

Cax phê zos ntông zov chênhr ntơưv vangx sâu lo 4 tênhr/ha

Muôx yangx 100 tsoz phưx txoz tangz tov lo sâu

Txir lưs mangz chiv yaz, nhis nuôr Thanhx tưz chos haz tangz tov ndê sâuv tsangr

Hưng Nguyên

2,190
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.