Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo yangx 200 chơưx nhiax/sox/chiv điz chia

19/12/2019 10:30 G12T+7

Uô kangz cơưv shuv tsưr ziv chos ntơưv chor qơư uô trơưs cong nghês cao hur haz tov đrâu xênhr, shông 2018, chuôz zis zơưv Nguênr Anhr Dương, jos 8, xar Kiênr Thanhx (Đăk R’lâp) đâux tư 2 luz tsêr ar sâuv yangx 2,5 sox angr chia chos điz chia. Nôngz điz lo sair chos hur tsêr zos điz njuôz, plơưr đăngx, nôngz nhôngl sâu muôx li 70 hnuz, chos lo 3-4 chiv/shông.

Iz sox angr zơưv chuôz zis chos txix 3.000 – 3.200 tsoz điz, iz tsoz chia zus 1 luz txir, cir nhangr thâuv muôs txix 1 – 2,5kg/luz/tsoz. Zơưv Dương kra pâuz, shông 2018 chuôz zis chos lo 3 chiv điz, iz sox sâu lo yangx 4 tênhr, đrul grê muôs tsuô chor nênhs zuôr zos 32.000 – 40.000 nhiax/kg, iz sox sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.

Zơưv Dương đâux tư hês thôngr tsêr lươir cênhz cxuô thiêt bis chos kôngz tiên tiênr muôx grêx saz

Chi phir nôngz, đêx tsuôk, qir mfông… muôx li 30 chơưx nhiax/sox/chiv

Điz chia zos zangv chor txir muôx jinh jươngr ntâu, lo nênhs zuôr nhiav

Nguyễn Nam

1,785
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.