Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chos tsơưz lâul Nam Mir

19/07/2018 10:25 G7T+7

Shông 2012, zơưv Nguênr Trung Thanhx, nhoz jos 13, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz chos siv tsơưz lâul Nam Mir sâuv 3 ha angr.

Zos gruôl nrar cơưv tsưr ziv haz uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus tu, vangx tsơưz ntơưv zơưv chuôz zis hluz jông, sâu lo ntâu. Hli 9/2016, vangx tsơưz ntơưv zơưv Thanhx tưz lo Trung tâm tsât lươngs nông lâm thuiv sanv thangx tsangv 3, Cux Cangr Tsât lươngs nông lâm sanv haz thuiv sanv côngs nhênhx sanv phâmv lo uô, sơ chêr huv trơưs cui trinhx thưx hanhx sanv phâmv kôngz lông jông (VietGAP), sanv lươngs 150 tênhr sanv phâmv nhôngl/shông. Nax shông zơưv Thanhx chuôz zis sâu lus lo yangx 900 nhiax ntơưv vangx tsơưz VietGAP nuôr.

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus tu, vangx tsơưz lâul Nam Mir ntơưv zơưv Thanhx chuôz zis hluz seiz, sâu lo ntâu

Vangx tsơưz lâul Nam Mir 3 ha lo sanv lươngs fênhx đrăngz 150 tênhr/shông

Vangx tsơưz lâul Nam Mir ntơưv zơưv Thanhx lo côngs nhênhx uô trơưs tiêu chuânv VietGAP

Lê Phước

3,025
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.