Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax saz ntơưv chos ntông nox txir

08/08/2019 15:14 G8T+7

Shông 2002, chuôz zis tix lâul Nguênr Đinhx Năp tsir Hưng Yên tuôx nhoz jos Thuâns Nghiar, xar Thuâns Hanhs (Đăk Song) uô nox. Đrul 2,6 ha angr uô nox, xuz thơưx tix lâul chos cax phê cênhz ntâu zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: kos ntông, poz cưs, jâuz krưr, kos laz…

Txus shông 2015, tix lâul hlôngr tán gnro chor angr nuôr chos 1ha txir cuô muôl Hưng Yên haz bơ Booth, txus nuôr tưz lo sâu. Hur ntơư, nhis nuôr muôx 400 tsoz txir cuô muôl iz shông sâu lo 20 tênhr txir, đrul grê muôs 30.000 txus 40.000 nhiax/kg. Tix lâul Năp tsinhv tênhr zuz pangz mangx tsuô nhu câux sâuv thangx tsangv. Zos pâuz uô trơưs khoa hocx cir thuôx mas vangx ntông nox txir ntơưv tix lâul tsinhr njuôz jông, iz shông uô kangz yưx chi phir tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 500 chơưx nhiax..

Iz chik câuv vangx txir cuô muôl ntơưv tix lâul Năp

Pêx xinhv tuôx ndil seiz cơưv shuv tsưr ziv chos txir cuô muôl

Vangx bơ ntơưv tix lâul chuôz zis tsinhr txi jông

Mai Anh

454
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.