Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv mô hinhx chos jâuz zuz hur tsêr ar

26/12/2019 10:22 G12T+7

Shông 2014, chuôz zis tix lâul Ngô Xuân Hải, tuv tiz nênhs đrôngl 3, phươngx Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) tưz đâux tư tsêr ar chia tênhr cxuô zangv zuz jâuz. Tsêr ar lo cxiv tsang baix banv, truôx đrênhk, ntuv nti sâuv angr đangr 1.400 m2 chia tênhr cxuô zangv jâuz xưs li: Jâuz, su hox, hor txoz, txir lưs suôr, jâuz krưr...

Hês thôngr tsêr ar hnuôr pangz tix lâul zôngx ziv tu, njuôl lo nhiêts đôs, đôs nông haz hluz ntơưv cxuô zangv jâuz. Tangs nro cxuô ntu txix ntơưv uô angr môngl txus tsêz nôngz, tu, sâu zuz por lênhx lo tix lâul Haiv uô hur tsêr ar. Fênhx đrăngz, iz hli uô kangz yưx chi phir, tix lâul Haiv chuôz zis sâu lo 55 txus 60 chơưx nhiax.

Fênhx đrăngz iz hli, iz tus nênhs côngs uô ntơưv vangx jâuz sâu lo muôx li 6 chơưx nhiax

Chia tuôr đôs nông tsuô zuz jâuz hluz, tix lâul chuôz zis tsinhr tsuôk đêx tsuô jâuz

Mai Anh

985
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.