Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chos bơ Cuba

28/07/2017 09:46 G7T+7

Shông 2013, tix lâul Lê Văn Hưng nhoz jos Tân Phur, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz chos siz shơư 300 tsoz bơ Cuba tsuô hur vangx cax phê 3,5ha.

Zos huv điêux ciênx đêx angr, phuôz chuô, cênhz đrul tu trơưs cui trinhx cir thuôx mas bơ Cuba tưz luz los six jông. Uô kangz 2 shông, vangx bơ ntơưv chuôz zis tưz lo đê đrul muôs grê txix 80.000 txus 100.000 nhiax/kg. 300 tsoz, shông kror đhâu, chuôz zis tix lâul Hưng sâu lus yangx 1 tiv nhiax. Thix trươngx cưs tix lâul Hưng muôs zos đrôngl Hôx Chir Minh, Hax Nôix haz chor xênhr fangz Kangz têz. Fênhx đrăngz iz tsoz đê lo txir txix 50-100 kg/shông tangz sis txus thâuv ntông muôx 5, 6 shông mas sanv lươngx bơ txi ntâu đuô.

Ntông bơ Cuba chos shơư hur vangx cax phê

Thâuv bơ sar nhangr 1- 2 luz txir/kg, đăngx, muôs, tros, tơưr zôngx ziv têr, nôngz zâu; nôngz nhôngl tsês lo ntêr

Trơưs tix lâul Hưng, bơ Cuba zos ntông tov đrâu têz qơưs lus, muôx hâur pâuk ntơưv têz qơưs Phangz Cis; ưu điêmv mas ntông kêl, chik zâu, tơưk pangx trơưs chaix, ntâu txir

Mỹ Hằng

1,805
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.