Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo 500 chơưx nhiax ntơưv 200 tsoz bơ

16/08/2018 14:05 G8T+7

Shông 2008, tix lâul Phan Văn Minh, nhoz jos Nam Nghiar, xar Nam Đax (Krông Nô) chuôz chos 160 tsoz bơ Booth, yangx 40 tsoz bơ sap nôngz pluôr.

Đhâu ntu tu, tix lâul tưz xair nôngz chia txi jông, tsâu lu, xair lo nôngz jông chia tsês chia haz krêz đangr. Zos gruôl, trâu saz haz muôz khoa hocx cir thuôx lus uô nox mas vangx ntông ntơưv tix lâul tsinhr phuôv tsangr jông. Nhis nuôr, iz făngz 200 tsoz bơ tư lo sâu, tix lâul chuôz zis tưz chos nzir 500 tso bơ ntâu zangv hnôngz xưs li bơ Pinkerton, Reed, Hass... đrul grê muôs bơ Booth txix 50.000 - 70.000 nhiax/kg haz 45.000 - 55.000 nhiax/kg bơ sap nôngz pluôr, iz shông tix lâul Minh sâu lo muôx li 500 chơưx nhiax.

Yangx 200 tsoz bơ Booth haz bơ sap nôngz pluôr ntơưv tix lâul Phan Văn Minh tangz tov lo sâu

Iz shông tix lâul Minh sâu lo yangx 10 tênhr bơ, sâu lus muôx li 500 chơưx nhiax

Tix lâul Minh tsinhv tsâu, lu uô zuz nôngz ntông muôs tsuô cxuô chuôz zis

Y Krăk

485
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.