Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo 50 chơưx nhiax/hli ntơưv mô hinhx tênhr jâuz nôngz

26/03/2020 14:46 G3T+7

Shông 2010, chuôz zis tix lâul Nguyễn Văn Thành nhoz jos Ðăk Thôt, xar Thuận Hà (Ðăk Song) tưz đâux tưz tsêr ar chia tênhr cxuô zangv jâuz nôngz.

Tix lâul cxiv tsang mô hinhx tiz jông, ntuv nti hur tsêr ar đangr yangx 2.500 m2 chia tênhr jâuz cxuô zangv xưs li: Jâuz krưr, cax jôt, cuô txoz, txir lưs suôr, jâuz njuôz cxuô zangv... Zos zov chênhr xair nôngz, uô angr, tsuôk đêx trơưs cir thuôx... mas jâuz nôngz ntơưv tix lâul Thành hluz sei, tsât lươngs jông, lo pêx xinhv hur haz tov đrâu xar njênhk zuôr. Fênhx đrăngz, uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx 50 chơưx nhiax/hli.

Tix lâul Thành đâux tư yangx 2.500 m2 tsêr ar chia tênhr zuz jâuz

Cxuô ntu uô angr txus sâu por lênhx lo tix lâul Thành uô hur tsêr ar

Uô kangz muôx 20 hnuz tênhr, zuz jâuz cxuô zangv tưz lo muôs

Y Krăk

302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.