Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo 100 chơưx nhiax/shông ntơưv 3 sox angr chos txir tâuz txax shơư đinh lăng

01/09/2016 15:00 G9T+7

Shông 2014, chuôz zis pus Đôr Thix Thu nhoz jos 4, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) chos txir tâuz txax sâuv 3 sox angr.

Trơưs li pus Thu, txir tâuz txax zos zangv zôngx ziv chos, tsi xair angr, chi phir đâux tư tsơưs, tsi pôngz grê zos muôx cơ sơv zuôr, tsêr biênr ntơưv trôngx qơư. Thâuv txir tâuz txax saz muôx 20 – 30 cm mas lu chik (măt) txir tâuz txax nav truô cuôs truôx. Chaix ntux kruôr, uô kangz txar hluô txir tâuz txax, cangr shênhv tsangr chia chos tâuz đangx, tâuzz suôv, hur kangz chos jâuz njuôz lo sâu tsi tsêk yangx 200.000 nhiax/hnuz. Trơưs li pus Thu, đinh lăng zos ntông chiax ntêr nôngz nhôngl, muôx grê nhiav angr nông, tir tâus kruôr, chix jông hur kangz tsangr txir tâuz txax chia sâu lo ntâu zangv sâuv iz thangx angr.

Sanv lươngs sâu lo 6 tênhr, muôs grê fênhx đrăngz 7.000 nhiax/kg sâu lo thu nhâps truô pus chuôz zis 40 chơưx nhiax/chiv/shông

Iz shông uô kangz sâu txir tâuz txax mas txar mangz tsêk iz ntu hâur pâk. Chiv uô kangz 2 – 3 shông, hâur pâuk txir tâuz txax lux, txi ntâu

Iz fangz muôs chik sâu lo nhiax tsi tsêk, jê 300 tsoz đinh lăng muôx 3 – 5 shông ntơưv chuôz zis nhangx xangv zuôr sâu lo ntâu

H'Mai

2,424
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.