Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu cxangz nhiax ntơưv chiv điz cheix ntux nangs

04/07/2019 09:58 G7T+7

Cangr shênhv cheix ntux nangs (ntơưv kangz hli 4 tror môngl), tsôngv box Môngz nhoz jos 6, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) chos điz tsôngv box (tsinhv hu uô điz Môngz, điz têz, điz hangr jôngr…).

​​​​​​​

Ntâu chuôz zis Môngz sâu lo cxangz nhiax txix 500.000 nhiax txus 2.000.000 nhiax/hnuz ntơưv chiv điz hâur ntux nangs

Điz lo chos ntơưv chor angr yaz los sis chos shơư hur têz cax phê, kôngz lông. Uô kangz iz hli chos, điz tưz txi lo đê. Zangv điz nuôr zôngx ziv chos, chiax jông, tsơưs muôx cangz moz, thâuv chos sâuv têz yaz tsi tangs mfông qir, tsuôk yuôx… Viv li, tsôngv box Môngz tưz tsi pôngz chi phir đâux tư. Điz lux, muôx greix ntâu, kangz jiz mas lo ntâu lênhx nênhs nhiav, muôs grê saz, fênhx đrăngz 20.000 nhiaxg kg.

​​​​​​​​​​​

Điz tsôngv box sâuv têz qơưs cêr 14C, ntu đhâu xar Quangv Tâm (Tui Đưc)

H’Mai

291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.