Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz grê kôngz lông thâuv sanv xuât hưr cơ

16/07/2020 10:48 G7T+7

Sâuv 4ha angr chok chax phê haz phưx txoz, zơưv Nguyễn Ngọc Cao, jos Thuận Hạnh, xar Thuận An (Đăk Mil) uô trơưs cui trinhx sanv xuât hưr cơ chox lus ntâu kror jông.

Zơưv hlôngr cui trinhx sanv xuât, caiv tox angr, sir zôngv qir hưr cơ, tsi zôngv yuôx tuô đrox,... Uô kangz 5 shông hlôngr uô hnox trơưs făngz hưr cơ, cax phê haz phưx txoz ntơưv zơưv chuôz zis hluz jông, sâu lo ntâu. Môi trươngx uô hnox hlôngr txangr jông, caiv tox haz por vêv angr haz không khir thâuv tsi zôngv yuôx hoar hocx. Kôngz lông sâu lo muôx tsât lươngs jông, cxangz ndê grê thâuv muôl yangx 10.000 nhiax/kg so li grê thix trươngx.

Zơưv Cao zôngv mair luôx đrox đu lus

Phưx txo njuôz jông zos mfông qir hưr cơ haz tsơưk sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông

Cax phê ntơưv zơưv chuôz zis sâu lo fênhx đrăngz 6 tênhr/ha

Sanv phâmv cax phê môngr hur saz uô trơưs phương phap hưr cơ ntơưv chuôz zis lo ntâu lênhx zuôr

Nguyễn Nam

2,323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.