Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos jâuz hur saz sâu lo thu nhâps khar ntơưv Ting Wel Đơm

19/12/2019 10:16 G12T+7

Txix shông 2014, tix lâul Lê Danh Trung nhoz jos Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tưz chos cxuô zangv jâuz, kos, txir hur saz pangz mangx nênhs sir zôngv sâuv thangx tsangv.

Nhis hnuôr, tix lâux chuôz zis muôx li 3 sox angr chos cxuô zangv jâuz: Caiv kangz jiz, jâuz njuôz, jâuz krưr, xax lach, đok trăngx… Uô ntêx chos jâuz, tix lâul Trung leix angr tiz jông, sir zôngv cxuô zangv qir hưr cơ tưz lo tsâu lưx chia mfông haz môngl seiz tsi tsês vangx, ntês tuô cangz bâuv phương phap thuv công, tsi sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông. Zos li, sanv phâmv ntơưv tix lâul lo ntâu lênhx nrar zuôr, njênhk sir zôngv haz tso saz. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx 15 chơưx nhiax/hli.

Qir kuôr nhux shơư kuôr nhangz, men vi sinh tsâu lưx chia mfông vangx jâuz

Tix lâul Trung môngl seiz, cxênhz seiz, ntêk cangz tsuô vangx jâuz

Chuôz zis tix lâul Trung đâux tư hês thôngr tsuôk nangs yâur tsuô vangx

A Trư

1,356
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.