Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô ndêz box ngư sâu lo 1 tiv nhiax iz shôngs

14/06/2018 15:18 G6T+7

Uô kangz cơưv shuv tsưr ziv ntơưv Đôngx Nai, shông 2012, tix lâul Trương Ngocx Anhr (35 shông), nhoz jos 13, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) tưz cxiv tsang trang traix chos ndêz box ngư.

Xuz thơưx sâuv 20 m2, tix lâul cxiv tsang cơ sơv chos muôx 20.000 nangz phôi ndêz iz jas. Txix ntơư, tix lâul pâuz mênhx cir thuôx, chos ziv hnuz ziv muôx kangz hâu, muôx pênhr chia siz ndil, lo liv tsês chia uô pênhr.

Nhis nuôr, tix lâul Anhr tưz cxiv tsang trang traix ndêz đangr 1.000 m2, zos kror txul chuz, thangx tsangv ntiv nangz, thangx tsangv chos phôi, tsâu haz đai ndêz. Iz jas traix ndêz ntơưv tix lâul chos lo muôx li 70.000 nangz phôi, sâu lo muôx li 2 tênhr ndêz thương phâmv. Iz shông oz jas chos, đrul grê nhis nuôr txix 20.000 – 25.000 nhiax/kg, mô hinhx chos ndêz box ngư tưz chox lus tsuô chuôz zis muôx li 1 tiv nhiax.

Xưv lir nangz phôi uô ntêx chos ndêz

Tix lâul Anhr tsinhr seiz hluz ntơưv meo ndêz uô ntêx chos phô

Trang traix ndêz ntơưv tix lâul tsinhv zos qơư cơưv shuv tsưr ziv phuôv tsangr cinh têr ntơưv thanh niên saauv thangx tsangv

Đức Hùng

364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.