Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sanv xuât phưx txoz hưr cơ muôx kangz hâu

29/08/2019 14:46 G8T+7

Hơpx tac xar (HTX) Phưx txo hưr cơ Ðôngx Thuâns, xar Nhân Cơ (Ðăk R’lâp) sanv xuât phưx txoz trơưs făngz hưr cơ txix shông 2016 đrul 5 thanhx viên. Txus nuôr đơn vix nuôr tưz muôx 12 thanhx viên đrul jê 30 ha phưx txoz, txi lo muôx 3 tênhr/ha.

Đơn vix tsi mfông qir hoar hocx, tsi sir zôngv yuôx hoar hocx tuô angz moz mas tsuô sir zôngv phus phâmv, chêr phâmv kông lông xưs li kuôr nhux tsâu lưx, fuôl tâuv pangx, chêr phâmv cuô txoz, kêx, krar chia mfông, txuôk chia phangx, tangr cangz moz tsuô phưx txoz. Sanv phâmv ntơưv vix lo huv chor tiêu chuânv kangz ntux lus vi sinh vâts, tiêu chuânv vi lươngs cim loais nhangr, tsi yangx yuôx tuô cangz… Ntâu shông nuôr, HTX lo Công ti TNHH Hương Gia Vix Sơn Hax (Băc Ninh) sâu zuôr phưx txoz đuz đrul grei saz đuô thix trươngx txix 1,5- 2 jas/kg, chia muôs tsuô Hoa Kix, Liên minh Châu Âu.

​​​​​​​​​

Kuôr nhux mfông muôx li 3-5 jas iz shông, muôx 0,5-1 kg/tsoz

​​​​​​​​​

Fuôl tâuv pâur lo tsâu chia mfông tsuô hâur pâuk phưx txoz iz shông muôx li 2-3 jas

​​​​​​​​​

Chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl uô muôx môi trươngx sinh thair, cân băngx tsuô vangx ntông

Hồng Thoan

442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.