Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô hangx cax phê hur saz

03/01/2019 14:42 G1T+7

Đrul mux tiêu uô muôx sanv phâmv cax phê hur saz, huv tsuô môi trươngx muôx grê cinh têr haz thix trươngx sir zôngv truôx, chuôz zis tix lâul Châu Minh Quang nhoz jos 2, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) cxiz chênhr uô trơưs tiênr bôs khoa hocx cir thuôx sâuv 5 ha cax phê, uô trơưs hangx cax phê hur saz.

Uô kangz môngl cơưv nganhx pangx tênhz lus, shông 2013, tix lâul nghiên cưur uô mair liv haz mair ciz cax phê tưx đôngs, liv tapx tsât, cxang yangx 10% nux grê sanv phâmv. Shông 2015, tix lâul krêz cuanr cax phê đôir chửng ntơưv plơưr xar Đăk Buk So; cxangz nzir hlôngr ndê tsư kangz, cxangz nde cui trinhx uô cax phê hưr cơ. Shông 2018, tix lâul chuôz zis đăng cir bê Cax phê Minh Khôi. Nhis nuôr, sanv phâmv Cax phê Minh Khôi cxangz nzir nji tâu ntâu thix trươngx hur haz tov đrâu xênhr xưs li Lăk Lăk, Saix Gonx, Binhx Dương, Binhx Phươc, Băc Ninh, Haiv Phongx, Kiên Giang, Bênr Tre…

Chuôz zis tix lâul Quang tsuô đê tsir sar txix li 95 % tror sâuv, muôx tiêu chuânv hamx lươngs thangx njêr

Cax phê lo jaz, chuz cêv bông angr, por vêv 3 hli uô ntêx li ciz

Cax phê lo liv tapx tsât, phênhz cxuô zangv lux zâu uô ntêx ci luôv

Hur ntu ciz, tsi zôngv yuôx tangz sis por lênhx tuôr tsês lo hamx lươngs thangx njêr, tros, tsư kangz…

Sanv phâmv cax phê nôngz ntơưv chuôz zis tix lâul Quang lo phênhz ntâu zangv

Tangs nro cui trinhx uô cax phê lo cxênhz seiz trơưs hangx nux grê txix ntu chos, tu, đê txir txus cir thuôx ciz luôv haz ntiv nangz

Hồ Mai

2,682
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.