Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sa chi - iz zangv mangz chos yaz sâuv thangx tsangv xênhr

10/01/2019 09:46 G1T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv pêz xênhr, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz muôz nôngz mangz Sa chi lus chos siv haz muôx kangz hâu khav cuan.

Sa chi zos zangv mangz ngoais nhâps muôx hâur pâuk ntơưv Nam Mir, sanv phâmv sâu zos nôngz, lo tsu zuôr trox. Trox Sa chi muôx los six ntâu tsât tros muôx lơis li  Omega 3, Omage 6, Omega 9. Đhâu chos siv ntơưv Viêtx Nam txix shông Qua  2010, mangz Sa chi huv phuôz chuô haz đêx angr Viêtx Nam đrul iz cxa đax điêmv xưs li sâu lo sei; nôngz nhôngl sâu grul ntêr; tir ntux kruôr jông; tơưk pangx txi txir tsi tsês yênhx shông; chos lo siz shơư, chos yaz por lênhx huv… Gre muôs nôngz Sa chi nhis nuôr ntơưv txix 70.000 – 75.000 nhiax/kg nôngz kruôr.

Sa chi zos zangv mangz, xênhv thâux jâux, zôngx ziv tu, moz tsơưs

Sa chi chos 5 hli tưz chuôz tơưk pangx, txi txir

Txir Sa chi nhôngl muôx grê txix 35.000 – 40.000 nhiax/kg

Mẫn Doanh

1,119
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.