Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Phur tox tsongs chos haz tu kôngz lông chaix ntux nangs shông 2017

15/06/2017 14:02 G6T+7

Xar Quangv Phur (Krông Nô) nhis nuôr muôx tangs nro chor angr chos kôngz yangx 1.000 ha. Hur ntơư, cax phê jê 800 ha, cao su 270 ha, phưx txoz yangx 50 ha, điêux 60 ha, yuôr chor zos cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl sưs li blêx lax, poz cưs, kos laz, tâuv…

Ntâu chuôz zis sir zôngv angr chos cax phê yaz tsi tâu lôngs chik chia chos shơư cxuô zangv tâuv, sâu cxangz nzir thu nhâps

Nhis nuôr, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar tangz tov chênhr mangx chaix ntux nangs chia chos kôngz yaz; ntuô nrox, thoz kror, mfông qir, phangx tangr cangz moz chia kôngz lông hluz jông.

Nênhs kôngz jos Phur Thuâns sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông chia tuô txu nrox haz phangx tangr cangz moz cxuôv hav poz cưs

Minh Huyền

874
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.