Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr ntông nox txir nhoz trôngz hluôr tơưk Nâm Kar

25/11/2021 10:12 G11T+7

Txix 5 shông uô ntêx, muôv Nguyễn Thị Mai, Jamr đôc HTX Nông – Lâm nghiex hưr cơ Quảng Phú tưz chok jê 30 ha ntông nox txir cxuô zangv đrăngs kangz trôngz Nâm Kar jos Phú Thuận, xar Quảng Phú (Krông Nô). Hur ntơư, cam, quýt lo muôv đâux tư chok trơưs făngz hưr cơ chia muôx sanv phâmv hur saz, cênhz por vêv môi trươngx.

Zos sir jul uô, txus nuôr muôv tưz muôx sâu ntâu ntơưv 3ha cam, quýt cinh joanh, đrul sanv 140 tênhr. Ntâu angr đuô zangv ntông nox txir tưz chuôz lo đê thơưx shông đrul sanv phâmv tsât lươngs. Sanv phâmv cam, quýt ntơưv hơx tac xar lo công nhênhx hưr cơ, muôs trâu thix trươngx hur haz tov đrâu xênhr đrul grê fênhx đrăngz 40.000 nhiax/kg. Nhis nuôr, muôv txuôl nzir caiv tox angr, krêz đangr angr chok nzir ntâu zangv ntông nox txir sâuv thangx angr nuôr xưs li vú sữa, sầu riêng, txir thâur,…

Vangx ntông nox txir lo chok trơưs făngz hưr cơ, cân băngx sinh their, pangz por vêv môi trươngx

Sanv phâmv lo lu tem nrar hâur pâuk, công nhênhx sanv phâmv hưr cơ uô ntêx muôs

Muôv muôx nuv uô tsi tsês trâu yangx 10 lo đôngx trôngx qơưs đrul nhiax saz

H' Mai

475
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.