Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Thuânx Hax chos jâuz, kos, txir phux vux tsaz

11/01/2018 09:54 G1T+7

Chiv ntux tsâux 2017 – 2018, nênhs kôngz xar Thuânx Hax (Đăk Song) chos yangx 120 ha jâuz, kos, txir đrul ntâu zangv xưs li txir lưs suôr, tâuv, điz, cuô txoz, jâuz khưr… chia phux vux Tsaz Đêr shông 2018.

Shông nuôr, ntâu ziv pêx xinhv tưz sir zôngv angr nhoz khôngz, hlôngr ntâu chor angr chos kôngz txi jông chia chos cxuô zangv jâuz, kos, txir. Zos uô jông trơưs khoa hocx cir thuôx hur ntu tu, jâuz nhoz Thuânx Hax tsinhr hluz jông, sâu lo ntâu, đap ưngr nhu câux thưx phâmv tsuô ntâu trôngx qơư hur haz tov đrâu xênhr.

Pêx xinhv nhoz jos 6 tu vangx jâuz

Sir zôngv angr nhoa khôngz lơưr ntul đêx, pangs đêx, ntâu chuôz zis nhoz xar Thuânx Hax chos jâuz

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur tu, vangx jâuz krưr ntơưv chor tsêr nênhs nhoz jos 3 los six jông, sâu lo ntâu

Nênhs zuôr tuôx txus ntơưv vangx chia zuôr jâuz, kos, txir

Y Krăk

2,215
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.