Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Thuận An pôngz chiv blêx tsâux

28/05/2020 14:57 G5T+7

Txus luz hli 5 hnaxx shông zos nôngz nhôngl pêx xinhv xar Thuận An (Ðăk Mil) hlang môngl sâu chiv blêx lax ntux tsâux.

Shông hnuôr, pêx xinhv Thuận An tangz tov lao đao viv yangx 80% blêx lax pôngz chiv, cxơưx tsi txâus hnox. Hâur pâukmuôx li hnuôr mas zos ntux yangr ntêr, pêx xinhv tsi tâu uô trơưs jông kruôz has ntơưv chor cơ cuan tsưc năng thâuv chos blêx. Uô ntêx tinhx hinhx ziv hnuz đêx ziv tsi muôx, pêx xinhv tsuv uô trơưs kruôz has ntơưv trôngx qơư, uô trơưs chor tsưr ziv tsês đêx haz sir zôngv đêx xir por, cênhz hlôngr cơ câur kôngz lông ntơưv chor thangx tsangv tsi txâus đêx chia txu cxuôv hav lus cinh têr.

Tsôngv box minhx cxưx M’nông nhoz chor jos Bu Đăk, Sa Pas, xar Thuận An pôngz chiv plêx ntux tsâux

Yangx 80% blêx lax xar Thuận An pôngz viv ntux kruôr

Blêx cxơưr tsi tâus thâuv njiz ntux kruôr, ntâu chuôz zis chia hleik tsuô nhux hnox

Y Sơn

753
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.