Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Thuâns An lu chik cax phê muôx nux grê jông

18/05/2017 14:39 G5T+7

Xar Thuâns An (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 4.370 ha cax phê đrul sâu tangs sanv lươngs chiv kror đhâu lo jê 13.000 tênhr. Chor shông jê nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv hur xar tưz chênhr phangx tror chos chia “hluôs yaz” vangx cax phê ntơưv zus chuôz zis.

Txus nuôr, tangs nro xar tưz tror chos lo muôx 170 ha cax phê haz tiv zix lo uô trơưs phương phap lu chik nôngz cax phê mangz. Phương phap nuôr muôx ntâu nux grê lus nôngz nhôngl tu lur, xir por chi phir tưz sưs li sâu lo ntâu. Nôngz cax phê mangz muôx ntâu ưu điêmv zos chêr ntông kêl, txir lux mas nôngz nhôngl tu, đê txir tưz zôngx ziv đuô. Phênhv ntâu vangx cax phê lu chik nôngz cax phê mangz nhoz Thuâns An por lênhx hlu, phuôv tsangr jông, txi ntâu, fênhx đrăngz txix 6 - 8 tênhr/ha/chiv.

Uô kangz sâu tangs, pêx xinhv chênhr phangx cơư chor hâur pâuk cax phê lâul

 ...haz haz xair chor njuôl cax phê mangz muôx jul chia lu chik

Chor vangx cax phê tror chos trơưs phương phap lu chik sâu lo ntâu

Lê Phước

911
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.