Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos 7 zov chênhr phuôv tsangr kôngz lông

26/01/2018 14:02 G1T+7

Jos 7, xar Quangv Khê (Đăk Glong) muôx yangx 350 ha angr uô nox. Hur ntơư, cax phê muôx yangx 320 ha; phưx txoz 15 ha; angr tsinhv yuôr zos txir lưs mangz haz hoa maux cxuô zangv.

Zos chênhr phangx muôz cxuô zangv nôngz kôngz yaz haz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur cxuô ntu tu mas cxuô zangv kôngz hluz jông, sâu lo ntâu. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuô nênhs lo yangx 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx.

Nênhs kôngz tưz pâuz lu njil chia caiv tox vangx cax phê lâul chia muôx jangv nôngz yaz tsi jông đuô

Chênhr phangx txuôk đêx cheix ntux kruôr chia cax phê hlu jông

Cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li txir lưx mangz, jâuz… lo pêx xinhv phuôv tsangr chos sis shơư hur vangx phưx txoz, cax phê chos yaz tsi tâu lôngl chik

Iz făngz chos cax phê, phưx txoz nênhs kôngz tsinhv chos chênhr phuôv tsangr chos jê 20 ha

Minh Huyền

858
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.