Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos 3, xar Đăk Som trâu saz phuôv tsangr cinh têr

12/07/2018 09:20 G7T+7

Jos 3, xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 650 ha angr uô nox.

Lo cxuô nganhx tsưc năng pangz lus cir thuôx, pangz nôngz ntông, tsax đrul trâu saz uô nox uô hâuk, txus nuôr tangs nro jos tưz chos lo yangx 400 ha cax phê, 12 ha phưx txoz, yangx 120 ha ntông nox txir xưs li sâux riêng, bơ, mit, txir lưs mangz, yuôr chor zos angr chos cxuô zangv hoa maux. Zos sir jul phuôv tsangr cinh têr kôngz lông mas luz nênhx ntơưv pux tuz nhuôs hur jos ziv hnuz tưz hlôngr yaz. Shông 2018, chor chuôz zis pluôs ntơưv jos txu grêl yuôr 76/219 tsêr.

Zơưv K’Long, Tsưr jos 3 kra pêx xinhv nyuô chik bơ hur kangz qơư lu njil

os muôx yangx 400 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha

Nênhs kôngz hur jos tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us

Minh Huyền

1,418
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.