Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz pôngz sâu viv txir lưs mangz mangl moz bã trầu

01/07/2021 13:40 G7T+7

Txir lưs mangz zos iz hur chor kôngz chok lo ntâu lênhx nênhs kôngz xair chok hur ntu tror kangz chok hlôngr cax phê, phưx txoz. Tangz sis nhis nuôr, ntâu vangx txir lưs mangz mangl moz bã trầu uô trâu nênhs kôngz pôngz sâu.

Moz bã trầu tsinhv hu uô moz đốm nâu zos moz nấm Alternaria passiflorae uô moz. Moz  bã trầu uô moz sâuv mangz, blôngx haz txir; uô trâu txir tsi tâu txus cheix sâu tưz mangl lưx, jênhk tangs. Chor tsưr vangx tưz uô trơưs ntâu tsưr ziv khu, tangz sis tưz khu tsi tâu chor moz nuôr mas chor angr txir lưs mangz mangl moz cil txangr ziv đangr. Viv li, ntâu nênhs kôngz tsuv luôx por tsês vangx txir lưs mangz tangz tov txus ntu sâu…

Moz thâuv kror nhis muôx zos chor đốm zâu thôngx li kror côngz uô kangz phuôv moz lux

Nênhs kôngz đê chor txir lưs mangz tsi tâu mangl lưx hur vangx mangl moz

...thâux txir lưs mangz sơưz ntơưv vangx mangl moz muôs trâu chor qơư zuôr đrul grê 5.000 nhiax/kg

H’Mai

729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.