Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Song tox tsongs chos, tu kôngz lur nôngz nhôngl

21/05/2020 14:41 G5T+7

Trơưs Phongx Nông nghiêps hênhx Đăk Song, chiv ntux cuz shông 2020, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv chos muôx jê 7.340 ha kôngz lông lur nôngz nhôngl cxuô zangv.

Hur ntơư, poz cưs 1.190 ha,  kos laz 1.998 ha, cxuô zangv tâuv 338 ha, cxuôr chor zos đuô zangv kôngz lông... Luz six hnuôr, pêx xinhv tưz chos lo muôx 80% chor angr haz tangz tov tox tsongs tu. Nhangx xangv điêux ciêns đêx angr ntơưv cxuô xar, Phongx Nông nghiêps hênhx Đăk Song tưz cxiv tsang phương anr uô kôngz chia phangx tangr kruôr hâur chiv, đêx nhangz kangz chiv, kruôz has pêx xinhv sir zôngv chor nôngz yaz, sâu lo ntâu tsuô chiv ntux cuz shông hnuôr.

Chiv ntux cuz shông 2020 nênhs kôngz Đăk Song chos 1.190 ha poz cưs

 Kos laz lo chos ntâu ntơưv chor xar Thuận Hạnh, Thuận Hà

Nênhs kôngz xar Đăk N’Drung uô tsangr tsuô txir lưs suôr

Uô kangz lus nangs, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tox tsongs mfông qir tsuô poz cưs

Mai Anh

576
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.