Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk R’tih shir phangz viv lo chiv blêx

01/06/2017 10:14 G6T+7

Chiv ntux yaz shông nuôr, Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông tưz pangz yangx 100 tsêr nênhx pêx xinhv nhoz xar Đăk R’tih (Tui Đưc) 10 jưs anr zâu chos blêx haz cênhz jinh jươngr đrul chor angr muôx yangx 2 ha.

Trơưs ntơư, Jưs anr pangz tangs nro nôngz, qir, yuôx por vêv kôngz lông chia pêx xinhv phuôv tsangr chos blêx đrul tangs nro pênhr zos 400 chơưx nhiax.

Nhis nuôr, pêx xinhv nhoz chor jêx jos ntơưv xar Đăk R’tih tangz tov sâu blêx. Ntâu chor angr blêx ntơưv pêx xinhv sâu lo txix 8 – 8,5 puô cir/sox, tiv zix muôx têx ziv lo yangx 1 tênhr/sox. Nuôr puv tâu tas chiv blêx lo ntâu hlo ntơưv ntâu shông đhâu. Blêx sâu lo ntâu pangz pêx xinhv đam vbov an ninh kôngz lông, tsi cxơưx yeiz plăngz chaix tangs kôngz.

Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên tưz pangz tangs nro nôngz, qir, tsov cưv yangz shuv, kra pêx xinhv biênx phap cir thuôx lus tu, phangx tangr cangz moz pangz blêx phuôv tsangr truôx

Canr bôx Jưs anr thâmv đinhx năng suât, tsât lươngs blêx

Uô trơưs huv ntu cir thuôx, pangz kôngz ntơưv nênhs kôngz xar Đăk R’tih sâu lo 8,5 puôs cir/sox

Pêx xinhv cuz saz lus kôngz sâu lo ntâu

Văn Tâm

625
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.