Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk R’lâp tox tsongs sâu điêux

26/04/2018 15:21 G4T+7

Trơưs Phongx Nông nghiêpx - PTNT hênhx Đăk R’lâp, tangs nro hênhx muôx 4.400 ha điêux, tox tsongs ntơưv chor xar Quangv Tinr, Đăk Ru, Đăk Wer haz Nhân Đaox...

Tangv siv nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov tox tsongs sâu điêux. Zos phuôz chuô huv, tu huv cir thuôx ntâu chor điêux hluz jông, txix ntâu, fênhx đrăngz txix 1,5 - 2 tênhr/ha. Đrul grê muôs 40.000 txus 43.000 nhiax/kg, fênhx đrăngz 1 ha, nênhs kôngz sâu lo yangx 90 chơưx nhiax.

Tangs nro hênhx Đăk R’lâp chos muôx 4.400 ha điêux

Nênhs kôngz jos Ol Bu Tung, xar Quangv Tinr sâu điêux

Nênhs kôngz jos Pi Nao, xar Nhân Đaox shir phangz viv điêux txi jông

Zos phuôz chuô huv, tu jông mas điêux sâuv thangx tsangv sâu lo txix 1,5 – 2 tênhr/ha

Y Krăk

1,388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.