Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk N’Drot chênhr phangx tu, phangx moz tsuô phưx txoz

22/06/2017 10:09 G6T+7

Xar Ðăk N’Drot (Ðăk Mil) muôx 620 ha phưx txoz, hur ntơư muôx 415 ha phưx txoz tưz lo đê txir, yuôr chor tangz tov nhoz hur ntu hluz.

Nhis nuôr tangz tov zos hâur chaix ntux nangs, đêx nangs ntâu, nông ntâu zos six zôngx ziv tsuô cxuô zangv cangz moz phuôv vangv cxuô hav phưx txoz, tiv zix mas moz lưx mangz, lưx changs, tuênr trungx, rêpx sap… Chia phưx txoz phuôv tsangr jông, txi ntâu haz tangr tir lo cxuô zangv cangz moz cxuô hav, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov thoz kror, ntuô đrox, mfông qir, tsuôk yuôx tuô cangz moz… trơưs huv ntu cir thuôx.

Tsinhr sox seiz, huv six phangx tangr moz rêpx sap sâuv phưx txoz chia tangr cis moz hlang tsuô ntâu tsoz

Ntâu ziv nênhs kôngz sir zôngv môngr jêz mfông hâur pâuk phưx txoz chia  phangx moz lưx changs, tuênr trungx

Trôngx qơư tsinhr krêz tsi tsês ntâu lơp kra cir thuôx chos, phangx moz chia phuôv tsangr phưx txoz trơưs fangz truôx đrênhk

Y Sơn

956
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.