Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Mil tox tsongs uô kôngz chiv ntux cuz

25/04/2019 19:37 G4T+7

Trơưs Phongx Nông nghiêps-PTNT hênhx Đăk Mil, chiv ntuxx cuz shông nuôr, trôngx qơư zuôr chos yangx 17.000 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơưs, angr poz cưs, blêx, hoa maux cxuô zangv txir ntâu đuô; yuôr chor zos kôngz công nghiêps xưs li phưx txoz, cax phê, cao su.

Nênhs kôngz xar Đăk Lao uô angr, chia chos kôngz chiv ntux cuz

Trôngx qơư tư has nênhs kôngz tsuv zov chênhr ntu uô angr; sir zôngv chor nôngz yaz, nôngz nhôngl hlu lur, sâu lo ntâu haz tir tâus cangz moz jông. Nhis nuôr pux tuz nhuôs nhoz cxuô xar, thix trânr tưz zov chênhr uô angr, chos kôngz trơưs cêr hoaix, six hơưv chuôz kra.

Sir zôngv angr kror nhis hlôngr chos cax phê, pêx xinhv xar Đăk Gănx chos shơư điz

Y Krăk

372
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.