Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk D’rông chos kos laz hlôngr blêx lax chia jangv kruôr đêx

13/12/2018 13:46 G12T+7

Chiv ntux tsâux shông nuôr, xar Đăk D’rông (Cư Jut) chos yangx 30 ha kos laz Nhâts Banv sâuv tax lax jos 15.

Kos laz lo chos ntơưv chor lax saz, nhoz jê pangs đêx Ea Dier haz thangx tsangv muôx ngui cơ tsi txâuk đêx tsuô kangz chiv. Nuôr zos tsưr ziv hlôngr txangr kôngz lông ntơưv trôngx qơư chia xir por đêx tsuôk tsuô chor kôngz chos zov chênhr, jangv tsês angr uô nox nhoz khôngz. Đrul hlangr haz hluz jông, nênhs kôngz tangz tov tox tsongs tu đrul saz xangr kos laz Nhâts Banv zuôr muôx iz chiv kôngz sâu lo ntâu.

Leix angr, ntuô đrox tsuô kos laz

Pêx xinhv zuôr qir, yuôx por vêv kôngz lông tsuôk tsuô koss laz

Mfông qir tsuô kôngz hluz jông

Lê Phước

831
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.