Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Chư Jut tox tsongs sanv xuât chiv ntux cuz

24/05/2018 13:57 G5T+7

Trơưs Phongx Nông nghiêpx - PTNT hênhx Chư Jut, chiv ntux cuz shông nuôr, trôngx qơư zuôr chos yangx 15.500 ha kôngz lông cxuô zangv; hur ntơư, angr chos poz cưs, blêx, tâuv cxuô zangv ntâu hlo; yuôr chor zos kôngz lông công nghiêps ntêr nôngz nhôngl xưs li phưx txoz, cax phê haz cao su.

Trôngx qơư tsinhv has cuôs pux tuz nhuôs sir zôngv cho rnôngz yaz, nôngz nhôngl hlu tsơưs hnuz, sâu lo ntâu haz tir cangz moz hênhr đuô. Nhis nuôr, pux tuz nhuôs nhoz cxuô xar, thix trânr tưz chênhr phangx uô angr, tsêz nôngz cuôs huv six chuôz kra.

Blêx zos iz hur chor kôngz lông tsinhv ntơưv ntơưv hênhx Chư Jut

Nênhs kôngz xar Nam Dong chos poz cưs chiv ntux cuz

Nênhs kôngz xar Tâm Thăngr chos phưx txoz hâur cheix ntux nangs

Sir zôngv angr yaz kror nhis chos cax phê, nênhs kôngz xar Ea Pô leix angr chia chos tâuv pâur

Y Sơn

328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.