Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos Đăk R’moan tox tsongs tu kôngz lông

15/08/2019 15:03 G8T+7

Jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) nhis nuôr muôx li 800 ha angr uô nox.

Lo cxuô cxênhx, cxuô nganhx pangz kôngz, tsax nôngz, cir thuôx tu zus, cênhz gruôl ntơưv pêx xinhv, txus nuôr pêx xinhv hur jos Đăk R’moan tưz chos lo 650 ha cax phê, 90 ha phưx txoz, 60 ha điêux, cao su haz cxuô zangv ntông nox txir shơư cênhz cax phê, phưx txoz xưs li sâux riêng, bơ, mit, txir lưs mangz… Nhis nuôr, pêx xinhv hur jos tangz tov tox tsongs tu cxuô zangv kôngz chos, tiv zix mas zov chênhr ntu mfông qir, phangx cangz moz hur cheix ntux nangs. Zos sir jul phuôv tsangr cinh têr mas luz nênhx pux tuz nhuôs hur jos ziv hnuz ziv ndê trux.

Jos muôx yangx 650 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha

Nênhs kôngz tox tsongs tu phưx txoz hur cheix ntux nangs

Ntâu chuôz zis chos txir lưs mangz chia cxangz thu nhâps

Mai Anh

489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.