Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos Choih trâu saz krêz đangr angr chos ntông nox txir

01/11/2018 14:22 G11T+7

Txix shông 2014 txus nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz jos Choih, xar Đưc Xuên (Krông Nô) tưz krêz đangr angr kôngz lông chia chos ntông nox txir. Txus luz six nuôr, jos Choih muôx yangx 50ha cam, quit haz txir lưs muôv cangz tơưr njuôz.

Uô kangz ntâu shông chos haz tu, chor vangx ntông nox txir, tiv zix mas chor vangx cam, cuit ntơưv jos Choih hluz jông haz huv phuôz chuô, đêx angr trôngx qơư. Iz făngz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox, iz cxa chuôz zis pêx xinhv hur jos Choih tưz sir zôngv cxuô zangv chêr phâmv sinh hocx thân thiêns tsuô môi trươngx chia tu vangx ntông.

Ntông cuit thangx tangz tov hluz jông sâuv chor angr nzâul ntơưv jos Choih, xar Đưc Xuên

Pêx xinhv tsuv uô tsangr chia cxênhv pangz vangx cuit txi txir ntâu

Vangx ntông lo tu trơưs phương phap hưr cơ haz chêr phâmv sinh hocx mas pêx xinhv nox lo txir hlo ntơưv vangx

Lê Phước

4,256
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.