Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos Đăk Thôt tox tsongs phuôv tsangr cinh têr kôngz lông

14/12/2017 14:49 G12T+7

Jos Đăk Thôt, xar Thuânx Hax (Đăk Song) muôx 585 ha angr uô nox. Hur ntơư, cax phê 265 ha; phưx txoz 135 ha; lax, pangs njêl 30 ha; yangx 100 ha hoa maux cxuô zangv xưs li kos laz, poz cưs, jâuz…

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv hur jos tưz chênhr phangx muôz chor nôngz kôngz yaz lus chos haz sir zôngv khoa hocx cir thuôx lus uô nox trơưs huv six ntu mas cxuô zangv kôngz chos por lênhx hluz jông, sâu lo ntâu; luz nênhx ntơưv pêx xinhv iz truôx lo hlôngr yaz; sâu fênhx đrăngz tâu hâu tuôz nênhs lo 24 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tangs nro jos muôx 125 ha phưx txoz cinh joanh haz chos yaz

Tix lâul Bêr Đinhx Hoaix, minhx cxưx Zir đâux tư mair moc lus uô nox uô hâuk

Ntâu chuôz zis hur jos tưz sir hêx thôngr tsuôk đêx đrul ndol tsuô hur chos kos laz

Cinh têr truôx, chor tsêr đangr pho, truôx khor lo cxiv tsang ziv hnuz ziv ntâu

Minh Huyền

552
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.