Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor kôngz lông uô nux nhoz Đăk Nông

25/03/2019 16:29 G3T+7

Jas Bor Đăk Nông đăng cai tsov cưv Hôis thov Bor Đangv miênx Trung-Têi Nguyên jas tiv 9 (vongx IV), đrul chuv “Bor Đangv trôngx qơư kruôz ntuôl lus nênhs kôngz hur ntu hôis nhâps”, Bor shênhv Bor Đăk Nông thor kra chor kôngz lông đax trưng ntơưv nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr.

Cax phê: Zos iz trôngx qơư muôx đêx angr huv tsuô ntông cax phê, nênhs kôngz muôx tsưr ziv tu, đê, chêr biênr… mas nôngz cax phê Đăk Nông muôx tsât lươngs jông

Phưx txoz: Phưx txoz lo chos ntâu nhoz hênhx Đăk Song, tsât lươngs jông haz lo seiz li vưas phưx txoz Đăk Nông

Kos laz: Kos laz nhoz Tui Đưc muôx năng suât, tsư kangz, lo chêr biênr haz xuât khâuv tsuô chor thix trươngx Mir, Nhâts, Trung Quôc, Singapore, Malaysia…

Bơ: Đăk Nông nto bê đrul bơ sap. Txir muôx tơưr nhias, nôngz zâu, thâuv sar njuôz, đangx njuôz los sis laz nyangr, laz tsâus…

Xoaix Đăk Gănx: Ntông xoaix chos ntơưv xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil phuôv tsangr jông, tsơưs cangz moz, txi jông haz tsât lươngs tsư kangz

Txir thâur Đăk Glong: Ntâu pêx xinhv hênhx Đăk Glong tưz muôz nôngz txir thâur uô trơưs công nghês cao lus chos, uô muôx sanv phâmv txir thâur hur saz, txir chi jông gâux, ghil, kangz jiz

Măc ca: Ntông măc ca lo chos tiv zix ntơưv hênhx Tui Đưc. Nôngz măc ca tsư kangz, hangx lươngs jinh jươngr ntâu

Sâux riêng: Sâux riêng Đăk Nông tsư kangz, tros kangz. Sâux riêng chos ntơưv hênhx Đăk Mil txi los six ntâu, tsư kangz, tiv zix ntơưv thangx angr laz bazan

Quốc Sỹ - H'Mai

4,886
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.