Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr nênhs kôngz xuât săc Phams Văn Yên

27/12/2018 10:05 G12T+7

Zos đangv viên haz zos Phor Bir thư Đoanx Thanh niên thix trânr Đưc An (Đăk Song), tix lâul Phams Văn Yên (shang shông 1990) nhoz tuv 2, thix trânr Đưc An tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox thanh niên siz lưr uô nox uô hâuk coz.

Tix lâul Yên (sangz xinhc) zos iz hur 50 lênhx thanh niên jêx jos tiv zix hur tangs nro têz qơưs lo Trung ương Đoanx TNCS Hôx Chir Minh khơưs jaiv thươngv Lương Đinhx Cuav jas tiv XIII shông 2018

Shông 2013, cênhz tuv siz pangz lo, tix lâul txaik 30 chơưx nhiax pênhr thanh niên zaiv cêr nuv uô ntơưv Ngân hangx Chinhr sach Xar hôis hênhx chia krêz đangr 3,5ha angr, chos 2.000 tsoz phưx txoz, 2.000 tsoz cax phê, shơư cxangz 100 tsoz sâux riêng haz bơ, zus yik haz khơưz pangs zus njêl… Phams Văn Yên gruôl cơưv shuv, uô trơưs khoa hocx cir thuôx haz muôz nôngz kôngz yaz lus chos. Shông 2017, tix lâul sâu lo 8 tênhr phưx txoz khuôr, 7 cax phê noongz, jê 6 tênhr sâux riêng, bơ… Sâu lo jê 1 tiv nhiax, zaiv cêr nuv uô tsuô 4 thanh niên los đôngx tsi tsês nhoz trôngx qơư haz 12 los đôngx trơưs chiv kôngz.

Tix lâul chos cax phê shơư phưx txoz haz ntông nox txir li sâux riêng, bơ

H'Mai

750
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.