Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nguênr Trongs Duy hlang txov nhev uô bluô nux

11/07/2019 14:12 G7T+7

Shang lus tsi muôx môngr jông xưs li cxuô lênhx, mangl moz thâuv zâu, oz cxeik tơư mangl tanx tâts tangz sis tix lâul Nguênr Trongs Duy nhoz jos 2, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tsinhr sir jul uô bluô nux.

Tsi xangr phux thuôx tsuô lênhx tưs haz tưz sơưr truôx ntơưv zus oz cxeik tơư, tix lâul Duy cơưv ntâu kror qơư, nrar chor mô hinhx sanv xuât kôngz lông huv tsuô zus. Xuz thơưx chuôz uô nox, tix lâul uô jul xir por nhiax haz txaik pênhr ntơưv Hôis nênhs Kôngz, Ngân hangx Chinhr sach Xar hôis… đâux tư chos kos laz, zus nhux đangs lai Sind, chos cax phê, phưx txoz… Mangl pôngz tangz sis tix lâul tsi pôngz saz, bangx tsưr ziv chia muôx tsưr ziv uô nox huv đuô. Nhis nuôr, đrul mô hinhx ntâu zangv kôngz chos zos cax phê, phưx txoz, kos laz, poz cưs, bơ… iz shông tix lâul chuôz zis sâu lo fênhx đrăngz muôx li 500 chơưx nhiax.

Moz tanx tâts, tix lâul Duy tsinhv tsinhr môngl uô nox, tu kôngz

... txar chik tsuô bơ

Trâuz saz hlang phiv liv, tix lâul tưz cxiv tsang lo tsêr đangr pho tsuô chuôz zis

Hồ Mai

414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.