Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lênhx kuôl pux uô kôngz lông hur saz

27/06/2019 10:21 G6T+7

Pus Lê Thix Kim Liên, jos 17 xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) zos iz hur chor nênhs kôngz zov chênhr uô kôngz lông hur saz.

​​​​​​

Vangx ntông nox txir bơ haz sâux riêng ntơưv chuôz zis pus Liên

Yangx 18 ha angr, nhis nuôr muôx 5.000 tsoz phưx txoz, 10.000 tsoz cax phê, 500 tsoz sâux jiêng, 600 tsoz bơ cinh joanh…, pus xangr phuôv tsangr sanv phâmv kôngz lông trơưs făngz truôx đrênhk, sinh thair. Viv li, cax phê lo chos trơưs tiêu chuân 4C; phưx txoz hưr cơ sinh hocx lo huv tiêuv chuânv Global Gap; bơ lo huv tiêu chuânv VietGap… Zos li, cxuô sanv phâmv kôngz lông ntơưv chuôz zis pus lo ntâu công ti, joanh nghiêps zuôr sanv phâmv, grê ndê cxangz 20 – 30% so li grê thix trươngx. Sanv phâmv tsinhv lo chox môngl ndê tsangr Farm 360 (tsangr muôs lev trưx tuênr; iz hês sinh thair nrar hâur pâuk sanv phâmv; xur mông sanv phâmv mênhx pêv ntơưv trang trais txus trôngx nox…). Pus tsinhv pangz pênhr tsi xangv liv, pangz nhiax, nôngz, qir mfông, tsưr ziv tsuô ntâu chuôz zis txov nhev, tsôngv bo xminhx cxưx nênhs tsơưs; muôx nuv uô tsuô ntâu lênhx nênhs nhoz trôngx qơư; khơưs puz ntâuz ntơưr tsuô ntâu shuv xinhz pluôs; tsês angr – pangz nhiax cxiv tsang jêx jos yaz…

​​​​​​​​

Pus Liên uô cax phê trơưs tiêu chuânv 4C los six muôx kangz hâu

Hồ Mai

524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.