Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv xar Quangv Thanhx krêz đangr angr chos ntông nox txir

24/10/2019 10:37 G10T+7

Chor shông jê nuôr, pêx xinhv xar Quangv Thanhx (Gia Nghiar) tưz chênhr phangx hlôngr ntâu chor angr kôngz công nghiêps, kôngz lur nôngz nhôngl chia chos yaz, chos shơư cxuô zangv ntông nox txir.

Zos phuôz chuô, đêx angr huv, ntâu angr chos ntông nox txir nhoz xar Quangv Thanhx phuôv tsangr jông, muôx năng suât, tsât lướng saz. Tangs nro xar nhis nuôr muôx yangx 40 ha ntông nox txir, tiv zix mas zos bơ, sâux jiêng, txir thâur, xoaix, txir cuô muôl, coc... Txix hâur shông 2019 txus nuôr, chor angr ntông nox txir hur xar cxangz ndê 20% so li shông 2018.

​​​​​​​

Pêx xinhv hlôngr ntâu chor angr nhoz khôngz los sis kôngz công nghiêps phuôv phuôv tsangr tsi jông chia chos bơ

​​​​​​

Sâux jiêng zos ntông lo ntâu chuôz zis xair chos

​​​​​​​

Txir lưs muôv cangz lo ntâu chuôz zis nhoz xar Quangv Thanhx xair chia chos phuôv tsangr cinh têr

Mai Anh

398
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.