Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv jos Bu Ja, Bu Prâng tox tsongs chos blêx chiv ntux tsâux

14/09/2016 15:00 G9T+7

Hur oz shông 2012 – 2013, Jos Bu Ja haz jos Bu Prâng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) muôx 30 ha angr chos blêx lax.

Nhis nuôr, ntâu ziv minhx cxưx M’nông nhoz 2 jos tangz tov trâu saz chos blêx chiv ntux tsâux truô cuôs huv chaix. Zos lo chinhr cuênx trôngx qơư pangz nôngz blêx, kra khoa hocx cir thuôx uô nox, tox tsongs khu, hlôngr công trinhx thuiv lơis… mas pux tuz nhuôs 2 jos tangz tov trâu saz uô nox, xangr njôngr cuô lo kôngz ntâu.

Lo Têz qơưs pangz nôngz blêx, pêx xinhv jos Bu Prâng muôx zuz blêx jông chia chos

Muôz mair lul uô nox chia uô lo sai haz txu chi phir uô nox uô hâuk

Pux tuz nhuôs 2 jos tox tsongs siz pâur jul chia chos blêx cuôs huv six

Y Sơn

1,197
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.