Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv jos Cao Langs chos xoaix trơưs făngz sinh hocx

24/10/2019 10:37 G10T+7

Jos Cao Langs, xar Đăk Gănx muôx 78 tsêr, 360 tus nênhs, tsôngv box Langl muôx yangx 75% tiz nênhs. Uô kangz cxiv tsang jos shông 2012, ntâu chuôz zis tsôngv box xair xoaix chos uô mô hinhx cinh têr hlang đhâu yeiz pluôs.

Txus nuôr, tangs nro jos muôx yangx 80 ha xoaix, hur ntơư muôx 50 ha cinh joanh haz tangz tov chuôz txi. Ntâu chuôz zis Zir, Langl tưz hlôngr chos xoaix trơưs făngz sinh hocx, tiv zix mas ntu tu haz krưr txir chia phangx tangr cangz moz. Kror tsi tsuv tsuôk, sir zôngv cxuô zangv yuôx por vêv kôngz lông pangz uô muôx kangz hâu grê xoaix, sâu lo cinh têr tsuô chor chuôz zis chos xoaix nhoz jos Cao Langs.

​​​​​​​

Vangx xoaix chos trơưs făngz sinh hocx pangz uô jông tinhr truôx đrênhk, muôx grê

​​​​​​

Muôz nangz krưr pangz txir xoaix jông gâux, tsơưs cangz moz

​​​​​​​​

Chor txir xoaix mol muôx tơưr tsi jông gâux lo xair đê laiv tsês chia pangz ntông zus chor txir tsât lươngs

H'Mai

420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.