Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iz cxa cir thuôx zus yik

13/08/2020 14:42 G8T+7

Đrul đâux tư tsơưs, thêv lo pênhr sei, mô hinhx zus yik lo seiz li “krâuz nur” trâu ntâu chuôz zis pluôs phuôv tsangr cinh têr. Tangz sis, zos tsi tu trơưs cir thuôx mas yik hluz kênhz.

Yik lo zus tơưs chor tsưr ziv li zus tso yangr, iz cê tso yangr iz cê cơư guôx los sis cơư hur guôx zus tangs nro. Guôx tsuv nkhangz sênhz, langx khav cheix ntux cuz haz sur so cheix ntux no. Yik zos zangv tsax nhiav hur saz, tsuv zus yik sâuv tsangr, tsangr puô tax tul. Krâur nox, đêx hâuk hur saz muôz cxangz njêr nox tso hur đêx trâu yik hâuk uô ntêx haz uô kangz tso yik môngl zus. Cxangz khoangr, vitamin ntơưv poz jêz njêr đei tov câuv guôx trâu yik zaiv. Hur cheix ntux lus nangs ưu tiên chor jâuz nox thô njuôz muôx tsul xêv tsơưr chia phangx moz hơư kuôr trâu yik xưs li blôngx mit, blôngx chuô, txir thâur,...

Đangz krâur nox thô njuôz tsuv đei făngz tov đrâu guôx, muôx kror chia yik chir tâuz hâu môngl nox krâur

Krâur nox thô njuôz thâuv hleik lus tsuv chia kruôr đêx, blôngx tuôs jol li tsi moz plăngz hơư kuôr trâu yik

Chênhr phangx seiz haz tênhs vacxin chia phangx iz cxa moz cis khênhr hov muôx sâuv yik

Bình Nhi

709
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.