Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iz cxa cir thuôx tu kos laz

07/11/2019 14:35 G11T+7

Trơưs Phongx Nông nghiêps haz Phuôv tsangr jêx jos hênhx Tui Đưc, chor angr chos kos laz tangr tưs tưz muôx 2.000 - 2.500 ha, chiv ntux yaz muôx li 900 ha, sâu fênhx đrăngz lo 15 tênhr/ha.

Oz zangv nôngz lo chos ntâu hlo zos kos laz Nhâts Banv haz kos laz cao sanv.  Chia kos laz sâu lo ntâu, nênhs kôngz tsuv zov chênhr chor ntu xair nôngz, leix angr, cir thuôx chos haz tu kos laz. Uô kangz muôx li iz tuânx chos zuôr môngl seiz haz chos cxang chor tuôs chia bov đamv tuôx siz txis. Txix 20 hnuz tror môngl, nênhs kôngz khơưz angr, ntuô đrox haz mfông qi rjas 1, jas 2; bôngl hâur pâuk; uô trơưs chor biêns phap phangx tangr cangz moz chia por vêv kos laz...

​​

Kos laz zos kôngz chos tsinhv, txir muôx 30-35% tangs nro chor angr chos kôngz lur nôngz nhôngl ntơưv hênhx Tui Đưc

​​

Tsuv bôngl hâur pâuk chia muôx điêux ciêns zôngx ziv tsuô kos ntul

​​

Uô kangz muôx li 20 hnuz chos tsuv mfông qir cxuô zangv qir đams, kali tsuô kos laz jas 1 haz 2 chia kos laz hluz jông haz kos ntul

H'Mai

754
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.