Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iz cxa tsưr ziv zov chênhr lus txưr tuô, sir zôngv sanv phâmv ntơưv buô thâuv muôx moz jix tav buô châu Phi

20/06/2019 14:18 G6T+7

Cơ sơv lo chei tuô buô zos:

​​​​​​​​

Tsuôk yuôx tiêu đôx khưv trungx ntơưv qơư puv buô tuôs ntơưv thix xar Gia Nghiar. Ảnh: H.T

- Cơ sơv tuô tox tsongs bov đamv chor tsinhr tinhv vêv xinhz thur y trơưs cui đinhs ntơưv khoanv 1 Grei 69 luôx Thur y haz Cui tsuân cir thuôx têz qơưs lus tsinhr tinhv vêv sinhz thur y tsuô cơ sơv tuô tsax tox tsongs.

- Cơ sơv tuô zâu bov đamv chor tsinhr tinhv vêv xinhz thur y trơưs cui đinhs ntơưv khoanv 2 Grei 69 luôx Thur y.

Muôz kâur haz xet nghiêms kâur

Muôz kâur, bov cuanv kâur haz chox xang kâur tsuv uô trơưs QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT (ban hanhx cênhz Thông tư xur 71/2011/TTBNNPTNT hnuz 25/10/2011 ntơưv Bôs Nông nghiêps haz Phat triênv jêx jos).

Xưv lir buô haz sanv phâmv ntơưv buô jương tinhr đrul moz jix tav buô châu Phi

1. Laiv tsês tangv siv tangs nro buô ntơưv guôx zus, cơ sơv sâu, thangx tsangv kuôl jương tinhr tsuô moz jix tav buô châu Phi; cênhz uô chor biêns phap xưv lir jês moz, phangx, tangr jix moz trơưs cui đinhs.

2. Cơ sơv tuô buô, cơ sơv por vêv sanv phâmv ntơưv buô muôx cêt cuav jương tinhr đrul chuôz moz jix tav buô châu Phi tsuv leiv tsês buô, sanv phâmv buô ntơưv sanv xuât jương tinhr đrul moz jix tav buô châu Phi; tsês sanv xuât haz tôngv vêv sinhz, sat trungx tsi tsê hur nôngz nhôngl 5 hnuz uô ntêx tuô, muôs zuôr.

Q.S (t.h)

580
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.