Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iz tus canr bôx hôix nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz

11/01/2018 09:54 G1T+7

Hâur shông 2012 txus nuôr, zơưv Vur Trung Thanhx nhoz jos 7, xar Nam Dông (Chư Jut) lo tsang uô Phor Tsuv tinhx Hôix Nênhs kôngz xar Nam Dong cênhz uô Tsưr jos 7.

Zơưv zos iz tus canr bôx cêz uô nox, uô luôv coz tsinhv cê uô jông hâux lưv hôix. Zos trâu saz phuôv tsangr cinh têr, txus nuôr, zơưv muôx yangx 5 angr uô nox; hur ntơư jê 3 ha angr chos kôngz lông shơư cao su haz 1 ha ntâu phưx txoz tưz lo đê txir. Uô kangz yưx chi phir, iz shông zơưv chuôz zis sâu lo jê 1 tiv nhiax. Iz făngz ntơư, zơưv los six saz ntêr kra, kruôz ntuôl pêx xinhv hur jos, hôix viên nênhs kôngz trâu saz uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz, txu pluôs, cxiv tsang jêx jos yaz.

Iz făngz 1 ha phưx txoz tưz sâu lo yangx 300 chơưx nhiax/shông, zơưv Thanhx tsinhv chos yaz yangx 500 tsoz phưx txoz hur shông 2017

Nax shông, chuôz zis zơưv muôx nuv uô lơưr six tsuô cxênhx puô tus los đôngx nhoz trôngx qơư đrul sâu lo nhiax truôx

Zơưv Thanhx krêz cưv hangx vâtx liêux cxiv tsang; nrar nuv uô tsuô 4 tus nênhs đrul 4,5 – 5 chơưx nhiax/tus nênhs/hli

Y Sơn

1,147
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.