Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx chos nâmr linh chi laz nhoz Quangv Khê

21/02/2019 10:11 G2T+7

Shông 2018, lo Sơv Khoa hocx haz Công nghês kra, zơưv Nguênr Văn Hoatx chuôz zis, nhoz jos 2, xar Quangv Khê (Đăk Glong) siv mô hinhx chos nâmr linh chi laz.

Sâuv chor angr đangr 64 m2, zơưv chuôz zis chos 1.000 hnangz phôi. Zos kra uô huv cir thuôx, chor phôi hluz lo yangx 90%. Uô kangz 28 hnuz txix hnuz chos hnôngz, chor changs nâmr linh chi laz tưz hnox tsuô hur kangz hnangz đrul ntêr fênhx đrăngz yangx 25cm. Hnôngz nhôngl txix thâuv chos txus thâuv chox môngl chos txix 30 – 32 hnuz. Thâuv chos txus thâuv sâu zos 70 hnuz, năng suât lo 15,4 g/tsoz nâmr kruôr, muôx li 1kg/65 tsoz nâmr kruôr. Iz făngz, zưv chuôz zis tsinhv sir zôngv chor hnangz phôi chos nâmr sox haz nâmr mir.

Nguên liêus chia uô hnangz phôi chos nâmr zos môngr cơư

Chor hnangz phôi chos nâmr linh chi laz lo tiz tuôz jông hur tsêr xưr

Nâmr linh chi laz kruôr muôs grê 800.000 nhiax/kg haz 300.000 nhiax/kg nâmr nhôngl

Mẫn Doanh

981
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.