Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lương Thanh Khởi nde đhâu yeiz pluôs zos zus yik

23/04/2020 14:36 G4T+7

Tix lâul Lương Thanh Khởi (zus shông 1993), minhx cxưx Zir, nhoz jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) zos iz lênhx nênhs tiên tiênr hlang đhâu yeiz pluôs, nde uô bluô hnux ntơưv mô hinhx zus yik.

Shông 2014, đhâu cơưv shuv tsưr ziv tu zus ntơưv fôngx zưl, ntơưr bor, tix lâul Khởi tưz zuôr 6 tus yik nôngz lus zus. Sâuv angr đangr muôx 200m2, tix lâul uô guôx jông, bov đamv kruôr krơưr, langx khav, đrul cxix cxuô đangz hnox, yuôx… Zos tu jông mas txus hnuôr pangz yik ntơưv chuôz zis tưz phuôv vangv muôx li 100 tus, muôx têx thâuv vangv txus 150 tus. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 100 chơưx nhiax/shông. Hnax shông, tix lâul tsinhv sâu lo muôx li 25-30 chơưx nhiax ntơưv muôs kuôr yik.

Tix lâul Khởi chos 2 sox tâux chia muôx jâuz tsuô yik hnox cheix ntux kruôr

...tix lâul cxênhz seiz pangz nhuôs yik chia phangx moz njưl, hơư kuôr

Zos tu trơưs cir thuôx mas pangz yik ntơưv tix lâul chuôz zis hluz, phuôv vangv sei

Y Krăk

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.