Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lương Đinhx Hiênv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, sâu lo nhiax truôx

31/08/2017 09:57 G8T+7

Shông 2011, tix lâul Lương Đinhx Hiênv, minhx cxưx Zir nhoz jos 8, xar Chư K’nia (Chư Jut) chos phưx txoz, cax phê haz điêux.

Đhâu cơưv shuv tsưr ziv ntơưv fôngx zưs, ntơưr bor, đrul gruôl uô nox haz đâux tư qir, tsuôk đêx txâus, phangx tangr cangz moz huv mas tix lâul vangx kôngz njuôz haz phuôv tsangr jông. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis tưz muôx 1,5 ha phưx txoz, 2 ha điêux haz yangx 300 tsoz cax phê lo sâu. Iz shông yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 400 chơưx nhiax. Luz nênhx ntơưv chuôz zis ziv hnuz ziv truôx.

Tix lâul Hiênv zov chênhr mfông qir, njuô chik… chia cax phê hluz haz txi ntâu

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx mas vangx phưx txoz ntơưv tix lâul chuôz zis jông, sâu lo fênhx đrăngz yangx 4 tênhr/ha

Đâux tư yêz công nông chia pangz mangx uô nox

A Trư

983
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.